Kernpunten webinars december 2021


Webinar Organisatiebeheersing 7/12/21

Op 7 december 2021 gaven we een webinar over organisatiebeheersing.

Om te komen tot een duurzaam vastgoedbeleid en -beheer is organisatiebeheersing één van de succesfactoren tot slagen. Vanuit de ervaringen van de coaching trajecten zien we dat dit echter vaak ook een struikelblok is. In deze blog kon je al de aanpak van Brugge en Mechelen lezen.  Met dit webinar wilden we hier nog dieper op ingaan met enkele praktijkvoorbeelden.

Vera de Clercq van stad Eeklo en Caroline Scheerlinck van Audit Vlaanderen bespraken de resultaten en lessons learned van een audit op sportinfrastructuur. Daarna gaf Factor4 een toelichting hoe je in het kader van de opmaak van een vastgoedstrategie reeds zelf een evaluatie kan doen van het vastgoedteam. En tot slot lichtte Myriam Heuvelman van AG VESPA toe hoe Stad Antwerpen het vastgoedbeheer heeft aangepakt.

Eind 2019 vond een thema-audit van het vastgoedbeleid en -beheer van de sportinfrastructuur plaats bij 18 lokale besturen. Deze audit resulteerde in een auditrapport, waar Caroline de bevindingen en aanbevelingen van toelichtte.

Een belangrijke bemerking van audit Vlaanderen was dat Organisatiebeheersing een middel is, geen doel op zich. Stilstaan bij de eigen werking zorgt ervoor dat risico’s gekend zijn en dus ook kunnen worden gemitigeerd wanneer nodig.

Stad Eeklo was één van de lokale besturen die deelnamen aan de audit. Vera lichtte de aanbevelingen van stad Eeklo toe. Door de audit ging Stad Eeklo onder andere aan het werk om inzicht te krijgen in de kosten voor onderhoud, herstellingen; om hun contractbeheer op punt te stellen en een duidelijk kader op te maken voor toekennen van subsidies, borgstellingen en leningen.

Geert Goorden van Factor4 is binnen het SURE2050 consortium verantwoordelijk voor de coaching van steden en gemeenten. Geert begeleidt organisaties onder andere bij het evalueren van de interne organisatie rond vastgoed.

In het kader van de SURE2050 coaching werd een eenvoudige tool ontwikkeld voor de evaluatie van de werking van een vastgoedteam. Geert Goorden lichtte deze evaluatiematrix kort toe. De matrix zelf is eveneens beschikbaar op het leerplatform.

Tot slot gaf Myriam Heuvelman, sinds 2017 CEO van AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, een inzicht in waarom en hoe AG VESPA werd opgericht en te werk gaat. Een vastgoeddynamiek werkt lange termijn (20-30 jaar). Doordat AG Vespa dichter bij de markt (oa mogelijkheid tot participaties, …) staat en meer flexibele en snellere beslissingslijnen heeft dan onder de stadsdiensten, was dit voor Antwerpen een duidelijke keuze voor een geïntegreerd vastgoedbeheer onder het Autonoom Gemeentebedrijf. Bij publiek vastgoed blijf je echter altijd met een onbehaaglijke driehoek zitten: rendabiliteit, kwaliteit en maatschappelijke relevantie zijn nooit allemaal te verzoenen, en zijn steeds per project af te wegen. Door de samenwerking met Stad Antwerpen, kunnen projecten met een onrendabele top toch ook binnen deze structuur gerealiseerd worden.

Uiteraard is een kritische massa van vastgoed nodig om zo’n structuur interessant te maken. Maar ook als je vastgoed niet onder een aparte structuur is ondergebracht is het boekhoudkundig bijhouden van vastgoedinformatie een aanrader. Dit is van toepassing op alle lokale besturen.

Myriam haar presentatie werd niet opgenomen omwille van confidentiële informatie.

Herbekijk dit webinar hier op het leerplatform.

 

Webinar Strategisch vastgoedplan 13/12/21

Vanuit de deelnemers van SURE2050 kregen we regelmatig de vraag om een voorbeeld vastgoedstrategie te ontvangen. Een vastgoedstrategie zal uiteraard steeds specifiek zijn voor een bepaald patrimonium, maar een voorbeeld kan wel inspiratie bieden. In elke provincie kreeg 1 gemeente extra coaching van Factor4 bij het uitwerken van hun vastgoedstrategie om als voorbeeld te dienen voor andere gemeenten.

Het uitgebreide sjabloon voor een strategisch vastgoedplan is nu al ter beschikking op het leerplatform.

Op 13 december 2021 werden deze voorbeelden door Factor4 toegelicht in een webinar.

Factor4 is binnen het SURE2050 consortium verantwoordelijk voor de coaching van steden en gemeenten. Sven Wuyts en Geert Goorden begeleiden deze coaching.

Voor Dendermonde, Harelbeke, Voeren, Hove en Landen werd het opstellen van het strategisch vastgoedplan besproken. Welke acties werden door Factor4 begeleidt, wat was de input van de gemeente en welke resultaten werden behaald. Daarin kwamen de volgende onderdelen aanbod: workshops behoeftenanalyse, quickscans, het takenpakket van de dienst gebouwenbeheer, analyse van de werking binnen de gemeente, de doelstellingen (rond energie en CO2), renovatiemomenten, financiering en evaluatie en bijsturing. Lees hier hoe deze gemeenten die begeleiding ervaarden.

Verder gaf Sven uitleg over de gebruikte tools, die ook beschikbaar zijn op het leerplatform. Een toelichting over de gebouwenfiche, waarin de basisinformatie vanuit de gebouwentabel staat en het sjabloon voor het strategisch vastgoedplan. Het sjabloon voor het strategisch vastgoedplan werd uitgebreid en kan door de gemeenten overgenomen worden en aangevuld met de eigen gegevens.

Tot slot kwamen de leerpunten aan bod. Zo is het belangrijk om op de details te letten, de focus te leggen op enkele clusters, zeker voldoende tijd te voorzien en voldoende collega’s te betrekken.

Herbekijk hier dit webinar op het leerplatform.

 

 

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.