FAQ

E-Lyse en Terra

Wat is E-lyse?

E-lyse is een energiemanagementplatform van Fluvius, die lokale besturen gratis kunnen gebruiken om hun verbruiksdata te registeren en te raadplegen.
De mogelijkheden van E-lyse omvatten onder andere verbruiksgrafieken, alarmen instellen, rapporten, benchmarking enzovoort.

Waarom moeten we E-lyse up-to-date houden?

Om de doelstellingen 2050 te behalen is het van groot belang om de gegevens van het lokaal bestuur up-to-date te houden in E-lyse. Enkel bij een correct beeld van het volledige verbruik van jullie patrimonium kunnen de juiste prioriteiten gelegd worden. Hierdoor is het van belang dat al jullie gebouwen met desbetreffende EAN-nummers geregistreerd zijn in het platform.

Hoe gaan we aan de slag met E-lyse?

Meer informatie over het programma en alle aanwezige aspecten vind je terug op de site: https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools/handleidingen-energiemanagement

Ben je nog niet geregistreerd in het programma, dan kan je een account aanvragen via energiemanagement@fluvius.be

Hoe kunnen we nieuwe gebouwen toevoegen in E-lyse?

Mail volgende info naar energiemanagement@fluvius.be: gebouwnaam, gebouwtype, adres en EAN-nummers (of meternummers) van de aanwezige aansluitpunten.
Fluvius maakt de gevraagde gebouwen aan in E-lyse en zorgt ervoor dat de officiële verbruiken (NPS) van de desbetreffende aansluitpunten zichtbaar zijn.

Hoe bekomen we de energiebesparende maatregelen van al opgemaakte energiezorgplannen van Fluvius?

Om deze digitaal te verkrijgen, neem contact op met de energieadviseur van Fluvius die vermeld staat op het zorgplan, of via energiemanagement@fluvius.be.

Hoe kunnen we aan de slag met Terra?

Om gebruik te kunnen maken van TERRA zijn drie stappen nodig.

  1. Eerst worden de EAN’s opgeladen. Voor SURE2050 deelnemers nemen we een extract uit E-Lyse en is er geen bijkomend werk voor jullie. Voor andere gebruikers stellen we een loader ter beschikking om alle EAN’s in bulk op te laden.
  2. Alle gebouwen dienen opgeladen te worden in TERRA en de EAN’s worden gekoppeld aan de gebouwen (of infrastructuur). Voor SURE2050 deelnemers worden deze gebouwen overgenomen uit jullie dataset uit E-Lyse en is er geen bijkomend werk voor jullie. Voor niet SURE2050 gebruikers stelt TERRA Patrimonium loaders ter beschikking, zodat gebouwen in bulk opgeladen kunnen worden.
  3. Toegang aanvragen via Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid of via jullie hoofdbeheerder. Indien die niet gekend is, dan geven wij jullie mee wie dat is. Informatie hierover vinden jullie terug op terra.vlaanderen.be. Hier vinden jullie ook contactinfo (e-mail / telefonisch) terug voor ondersteuning / vragen.
Welke stappen van het SURE2050 traject moeten we reeds gezet hebben alvorens een Energetisch Masterplan in TERRA nuttig is?

Om gebruik te kunnen maken van het Energetisch Masterplan, dienen alle gebouwen in TERRA te zitten en dienen de correcte EAN’s aan de gebouwen gekoppeld te zijn. Deze input gebeurt automatisch als je van E-lyse gebruik maakt en je gebouwen en EAN-nummers daar correct zijn ingevoerd. Vanaf dan kan je gebruik maken van het Energetisch Masterplan, ook wanneer jeu nog geen enkele maatregel hebt aangemaakt.

Zonder maatregelen geeft het Energetisch Masterplan je namelijk al zicht op de verbruiksevolutie van jouwpatrimonium. Je ziet de evolutie doorheen de tijd en kan opvolgen of jouw organisatie reeds op schema zit in functie van de doelstellingen of niet.

Welke gebouwen en verbruiken worden meegenomen in een Energetisch Masterplan in TERRA?

Vanaf begin april 2021 beschikt TERRA over een gebouwenfilter. Hierdoor kan je zelf kiezen  welke gebouwen je allemaal een Energetisch Masterplan op wenst te stellen. Dit geeft je ook de mogelijkheid om de evolutie van het verbruik van een beperkte selectie aan gebouwen op te volgen. Bijvoorbeeld een aantal gebouwen die je gerenoveerd hebt. Indien je de renovatiewerken ingeeft als maatregel, dan kan je gaan bepalen hoeveel kWh per geïnvesteerde € je bespaart. Dit kan je inzicht geven in de benodigde budgetten om het gehele patrimonium af te gaan stemmen op de klimaatdoelstellingen.

Hoe komen maatregelen in TERRA?

TERRA biedt drie mogelijkheden aan om maatregelen aan te maken.

  1. Via energiescans uitgevoerd door een door VEB aangesteld studiebureau. Deze geven alle maatregelen direct in TERRA in, zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan. De studieburelen zijn opgeleid om de maatregelen correct en helemaal volledig in te vullen.
  2. Je beschikt zelf over maatregelen, bijvoorbeeld voortvloeiend uit een energiezorgplan van Fluvius, uit een scan uitgevoerd door een studiebureau dat niet aan VEB gelinkt is of een extract uit een FMIS systeem of gewoon zelf gegenereerd door de jaren heen. In al deze gevallen kan je gebruik maken van onze Maatregelen Loader. Hiermee kan je in bulk alle maatregelen opladen in TERRA, waarna je aan de slag kan gaan.
  3. Je kan maatregelen ook zelf rechtstreeks in TERRA aanmaken. Daarbij bieden wij je de mogelijkheid om aan de hand van enkele specifieke parameters een inschatting te krijgen van de kostprijs en het besparingspotentieel van de gewenste maatregel of indien je zelf de besparing en geraamde kostprijs kan berekenen, kan je ook zelf de volledige maatregel tot in detail ingeven en aanmaken.
We zijn gestart met een onderhouds- en energieprestatiecontract. De externe dienstverlener (ESCO) volgt de energiebesparing op. Dan hoeven we dit intern niet meer op te volgen?

Het heeft zeker ook voordelen om naast de ESCO ook zelf een zicht te hebben op het energieverbruik van het eigen patrimonium. Daarnaast zal waarschijnlijk ook niet jouw volledige patrimonium in een OEPC zitten, dus nu reeds van start gaan met het opvolgen van energieverbruiken in de andere gebouwen is zeker geen verloren inzet.

Wat is het verschil tussen het Excel-sjabloon van het Strategisch Vastgoedplan en het overzicht in E-Lyse / TERRA van het patrimonium?

Bij de opmaak van een strategisch vastgoedplan wordt het patrimonium eerst op hoofdlijnen geëvalueerd om op basis van de vraag- en aanbodanalyse een eerste vastgoedstatus te kunnen toekennen. Op dat moment is niet voor alle gebouwen een conditiestaatmeting en/of energiescan aanwezig. En dit is ook geen noodzaak. E-Lyse / TERRA geeft je hier al een status van de huidige stand van zaken, maar er is nog geen uitgewerkt operationeel plan. De analyse op hoofdlijnen waarvoor het Excel-sjabloon kan worden gebruikt, maakt op een eenvoudige wijze inzichtelijk wanneer welke gebouwen moeten worden aangepakt en dus een eerste inschatting op tijd en ingeschatte financiële impact.

Na deze eerste analyse op de hoofdlijnen, zullen voor de gebouwen die behouden blijven scenario’s worden uitgewerkt om tot een koolstofvrij patrimonium te komen. Deze scenario’s zullen wel onderbouwd worden door studies (conditiestaat, energiescan) en moeten inzicht geven in de aanbestedingsstrategie en specifieke investeringsprojecten / maatregelen die zullen genomen worden. Hierbij biedt TERRA de mogelijkheid om dit operationeel in een energetisch masterplan uit te zetten en op te volgen.   

SURE2050

Wat is de geschatte tijd die een gemeente moet besteden om te komen tot een goede vastgoedvisie?

Er zijn enerzijds 3 korte informatiesessies over een periode van 8 maanden voor een vertegenwoordiger van het politieke besluitvormingsniveau (burgemeester, schepen).

Daarnaast zijn er in totaal 4 dagen opleiding voorzien voor de SURE2050-coördinatoren gespreid over een periode van 8 maanden. 

Om SPREM (= de gebruikte mechaniek voor vastgoedvisie) te lanceren en te realiseren zal de SURE2050-coördinator in elke gemeente extra tijd moeten uittrekken. Afhankelijk van de grootte van de gemeente en de hoeveelheid patrimonium zal dit mogelijk voor een kleine gemeente een 4 tot 10 werkweken kosten en 4 tot 8 maanden voor de middelgrote en een paar jaar voor de centrumsteden (die er overwegend al mee bezig zijn). Een alternatief is het aantrekken van een externe coördinator. Daarnaast is er de tijd van de verschillende beleidsniveaus en de betrokken departementen.  Anderzijds verdient deze inspanning zich snel en ruim terug.

Wat is de link tussen het burgemeestersconvenant en SURE2050?

SURE2050 ondersteunt het concretiseren van de doelstellingen in het burgemeestersconvenant. Beide initiatieven zijn complementair en kunnen elkaar wederzijds versterken.

Wordt op termijn ook de industrie meegenomen? Dit is in onze gemeente de grootste vervuiler.

Het project focust in eerste plaats op het eigen patrimonium van de openbare besturen. Dus binnen SURE2050 komt de industrie niet aan bod. Uiteraard kan de gemeente dit wel zelf meenemen om een totaalbeeld te krijgen, maar dit zit niet in de ondersteuning vanuit het SURE2050-project.

Contact

Sure2050
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 844902.